Решаване на изпитни листовки

listovka
В края на курса по теория се провежда вътрешен изпит на който се решават 3 бр. листовки, като всяка листовка съдържа 15 въпроса.Времето за решаване е 40 мин.Различните въпроси са с различен брой верни отговори, като максималният брой точки е 97.За да получите оценка „Да“, трябва общо на трите листовки да имате от 87 до 97 точки. Кандидатите които не издържат изпита се явяват на поправителен изпит! След успешно положен вътрешен изпит кандидата се допуска до изпит пред ИААА(Изпълнителна агенция автомобилна администрация-Министерство на транспорта).